Bookmark and Share

Department of Anatomy and Neurobiology



Volunteer Faculty



Blatt, Gene J , Ph.D., Adjunct Professor
Capra, Norman F, Ph.D., Adjunct Associate Professor
Crino, Peter B , M.D., Ph.D., Professor
Dubner, Ronald, DDS, Ph.D., Professor
Faden, Alan I , M.D., Professor
Gould, Todd D , M.D., Associate Professor
Greenspan, Joel D, Ph.D., Adjunct Assistant Professor
Heinbockel, Thomas, Ph.D., Adjunct Assistant Professor
Hertzano, Ronna P , M.D., Ph.D., Associate Professor
Hoffman, Kathleen A , Ph.D., Professor
Jia, Xiaofeng , B.M., Ph.D., Associate Professor
Kanold, Patrick O , Ph.D., Associate Professor
Leach, Jennie B, Ph.D., Assistant Professor
Lipinski, Marta M , Ph.D., Assistant Professor
Lovering, Richard M , Ph.D., P.T., Associate Professor
Margolis, Frank L , Ph.D., Professor Emeritus
Mateo, Yolanda , Ph.D., Adjunct Assistant Professor
Mathews, Michaela K , M.D., Clinical Assistant Professor
Merchenthaler, Istvan J , M.D., Ph.D., D.Sc., Professor
Munger, Steven D , Ph.D., Adjunct Professor
O'Donnell, Patricio , M.D., Ph.D., Adjunct Professor
Powell, Elizabeth , Ph.D., Adjunct Associate Professor
Quiton, Raimi , Ph.D., Assistant Professor
Ren, Ke, M.D., Ph.D., Associate Professor
Richards, Linda J, Ph.D., Adjunct Associate Professor
Royal, Walter III, M.D., Professor
Russell, James W , M.B.,Ch.B., M.S., Professor
Schoenbaum, Geoffrey , M.D., Ph.D., Adjunct Professor
Shaham, Yavin , Ph.D., Adjunct Professor
Stoica, Bogdan A , M.D., Associate Professor
Traub, Richard J, Ph.D., Adjunct Associate Professor
Woodworth, Graeme F , M.D., Associate Professor
Wu, Junfang , B.M., Ph.D., Associate Professor
Yuan, Xiaobing , Ph.D., Adjunct Associate Professor